Bank Pekao
Zasady

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Zabronione
jest wykorzystywanie ogłoszeń drobnych do rozsyłanie spamu,
prowadzenie na stronach internetowych www.gpś.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej
itp.
2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności
zmierzających do skorzystania z Usług.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. Usługodawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, lub zażądać dokonania jego
zmian, jeżeli:
a) treść lub forma ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem
publikacji, lub z normami wiążących Wydawcę:Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy,
Kodeksu Etyki Reklamy, lub Kodeksu Etyki Dziennikarskiej,
b) osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów
lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące ogłoszenia,
c) odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, jeżeli ogłoszenie godzi w interes Wydawcy.
d) odmowy świadczenia Usług jeśli Ogłoszeniodawca poda błędny lub fałszywy adres email oraz telefon,
uniemożliwiając w ten sposób kontakt z Ogłoszeniodawcą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca nie przyjmuje do emisji w serwisie internetowym Wydawcy ogłoszeń, które są sprzeczne z prawem,
obelżywe lub zawierające oszczercze informacje,
pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani nie odpowiada za żadne materiały, które w jakikolwiek
sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści,
które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do
powstania odpowiedzialności
cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.
2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z
treścią zamieszczonego ogłoszenia drobnego lub dołączonymi do niego elementami graficznymi,
w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i
innych uzasadnionych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
3. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych
(autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne)do posługiwania się użytymi w
zleconych do publikacji ogłoszeniach – informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymielementami stanowiącymi
przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.
4. Usługodawca nie ingeruje w treść ogłoszeń zamieszczanych przez Ogłoszeniodawców ani nie uczestniczy w
transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami,nie gwarantuje dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani
jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanychprzez użytkowników produktów i usług.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Ogłoszeniodawcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany
lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez
Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem,
wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane
są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców.
Dane te są szczególnie chronione
i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
w szczególności prawo wglądu do własnych danych,
prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz