Działki niezabudowane, obecnie użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,6452 ha do 3,2914 ha, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr VI/84/2007 z 26.04.2007 r. Rady Miejskiej w Środzie Wlkp.). Działka nr 3931 częściowo objęta przedmiotowym planem, natomiast pozostała część działki zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska stanowi tereny z wiodącą funkcją przemysłowo gospodarczą. Dla części przedmiotowej działki nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę parkingu dla samochodów.

Działka numer 3790 o powierzchni 1,0353 ha, niezabudowana, obecnie użytkowana rolniczo, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XLIII/722/2013 z 24.10.2013 r. Rady Miejskiej w Środzie Wlkp.)

Powiat zwrócił się do władz Fundacji Zakłady Kórnickie o rozważenie koncepcji budowy parku rekreacyjno-sportowego na terenie położonym przy ulicy Brodowskiej w pobliżu wyjazdu na drogę krajowa nr 11.